Lijnden in Last, Zwanenburg Zwijgt

 

Rapport to70 Rapp. Team Vier Rapport BAS

logonwPersbericht 13 maart 2012

Lijnden in last, Zwanenburg zwijgt

 

Aldersakkoord kan in de prullenmand

 

Met een luchthaven die vrijkomende ruimte tegen alle afspraken in uitverkoopt aan nieuwkomers die niets toevoegen aan de netwerkfunctie, zoals in het Aldersakkoord wel als voorwaarde werd opgenomen, wordt een deel van het ondeelbaar geachte akkoord al ondergraven. Voeg daarbij het feit dat Lelystad voorlopig nog niet bruikbaar is om charter en “fun” vluchten uit te plaatsen en bedenk dan ook daarbij dat het door Alders omhelsde VVA (Vliegen volgens afspraak) in het eerste jaar laat zien dat er excessief gebruik gemaakt werd van een niet-preferente baan (de Buitenveldertbaan) en het failliet van het veelgeprezen akkoord is duidelijk. Wie denkt dat de bewoners dit akkoord destijds daadwerkelijk onderschreven, komt ook bedrogen uit. Een meerderheid was tegen en partijen die met de dreiging “niet meer mee te spelen aan de Alderstafel” toch nog over de streep werden getrokken hebben ondertussen teleurgesteld afgehaakt. Alders overleg werd Alders dictaat en de CROS staat feitelijk buitenspel. Met een vlijmscherpe opmerking door een platformlid, werd het VVA vervolgens gekenschetst als “Volksverlakkerij Volgens Alders”. Een rake analyse.

 

Maar…. er is hoop! Want er was ook nog de Focusgroep Parallel starten. Dit illustere gezelschap, bestaande uit o.m. de noordelijke kernen van de Haarlemmermeer en Amsterdam, heeft kans gezien de NYKER (noordelijke) uitvliegroute via de Zwanenburgbaan met 550 meter in oostelijke richting (recht over Lijnden, richting Badhoevedorp en Amsterdam-West) te verschuiven. Ook hier geldt wederom het beproefde recept: er was overeenstemming met de bewonersgroepen die deelnamen aan het overleg. 9 maart werden de lijvige rapporten gepresenteerd, waarin de conclusie werd getrokken dat het allemaal niet uitmaakt en de eindconclusie is dus: gewoon doen! Eindelijk een puntje uit het Alders akkoord wat op de gewenste wijze kan worden ingevuld. Iedereen blij zou je dus zeggen en opluchting aan de Alderstafel, waar zo’n beetje alles tegenzit de laatste tijd.

 

Of toch niet? De belangrijkste groep, met de meeste inwoners (Amsterdam-West) was tegen de verschuiving, maar zag de tegenstem niet genotuleerd, hiertegen is vruchteloos geprotesteerd door de betrokken persoon. Lijnden – ook tegen – zag haar stem wel correct genotuleerd, maar die paar 100 huizen in Lijnden leggen nu eenmaal geen enkel gewicht in de schaal. Dat de herriebakken nu gewoon recht over Lijnden op geringe hoogte overkomen zegt de heren (en dames) onderhandelaars niets. Die wonen immers niet in Lijnden!

 

De bewijsvoering tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de Focusgroep parallel starten, kwam uit een 21 pagina’s tellend rapport van onderzoek- en adviesbureau to70. Alle gegevens zijn berekend. Er is dus geen sprake geweest van daadwerkelijke metingen. In het rapport wordt Lijnden nauwelijks genoemd. De gebruikte plaatjes zijn suggestief en geven alleen de hinder aan (of de vermindering daarvan) ver voorbij Lijnden en ook voorbij Zwanenburg. Er wordt een schijn van nauwkeurigheid gewekt door de berekeningen te vergelijken met de situatie van voor 2008 (op koersinstructie vliegen), van 2008 tot 2011 (vaste  vertrekroute (SID) op 23˚) en de sinds maart 2011 meer dan een halve kilometer oostelijk verschoven route op 25,5˚.

 

Dan was er nog opinie onderzoeksbureau Team Vier. Dit bureau trachtte met een kleine 40 Powerpoint slides aan te tonen, dat de bevolking tevreden was over de verlegging van de vertrekroute. Overigens werd in hetzelfde onderzoek gemeld, dat men niet wist wat de verlegging van de vertrekroute inhield. (meer dan de helft). Van de helft die de maatregel wel kende was maar gemiddeld 20% overtuigd dat dit een goede maatregel was. Zwanenburgers vonden overigens meer dan de anderen dat het een goede maatregel was. De kop boven deze dia was: Maatregel wordt vaker goed dan slecht bevonden(!) Op deze manier worden de conclusies getrokken onder volkomen voorbijgaan aan het voorliggende basismateriaal.  De Lijndenaren waren overigens in meerderheid (61%) wel bekend met de maatregel, waarbij slechts 11% het een goede maatregel vond. Frappant is het betrekken van Boesingheliede bij Lijnden en het beoordelen van de maatregel. Boesingheliede ligt hemelsbreed zo’n 2,5 kilometer ten westen van Lijnden. Zouden die onderzoekers dat niet geweten hebben?

 

Dan nog even over het Team Vier onderzoek zelf: De steekproeven werden genomen in een periode dat er aanmerkelijk minder werd gestart vanaf de Zwanenburgbaan. In de proefperiode werd zelfs zo’n 37% minder gevlogen, in hoofdzaak door het overwegend slechte weer, waarbij de wind nu eenmaal uit het zuidwesten en westen kwam. Dat leverde dus voor de proef een soort schijntevredenheid op.

 

Als klap op de vuurpijl kwam BAS nog even de meldingen toelichten over maart t.m. november 2010 vs. 2011. De conclusies waren zoals verwacht: het maakt allemaal niet zoveel uit. Een beetje plus hier en een beetje min daar. Wat opviel was het lage aantal melders en meldingen uit Lijnden, Zwanenburg en Geuzenveld. Logisch wanneer men bedenkt dat de lokale bevolking (even namens Lijnden) geen enkel heil ziet in het melden van alweer een vuurspuwende dondervogel over het al dan niet Schiphol geïsoleerde dak. Om van rustig in de tuin zitten maar te zwijgen. De crux van al deze narigheid ligt besloten in één zinnetje uit het Alders akkoord “De optimalisatie (van de uitvliegroute LCvD)is zodanig dat de route “als principe op gelijke afstand tot de kernen Zwanenburg en Badhoevedorp komt te liggen”. Wie plaatselijk bekend is, weet dat daar Lijnden ligt. En Lijnden komt op sommige kaarten kennelijk niet voor.

 

En Zwanenburg? Zwanenburg zweeg tijdens de laatste bijeenkomst. Begrijpelijk, men had immers kans gezien de route weer een stukje te verschuiven. Een route die in alle scenario’s overigens in het geheel niet over Zwanenburg liep. Ter vergelijking beschikt Lijnden over de metingen van Geluidsnet. Hierbij gaat het gemeten geluid in Lijnden en Zwanenburg over de jaren 2008 t.m. 2011 gelijk op. Maar… de vergelijking gaat in zoverre mank, dat het in Zwanenburg gaat om het geluid van de Polderbaan en in Lijnden over het geluid van de Zwanenburgbaan. Dezelfde geluidsdruk wordt in Lijnden bereikt met (afhankelijk van het verslagjaar) 30% tot 50% van het aantal vluchten op de Polderbaan. Dat zegt voldoende over de intensiteit van het geluid in Lijnden dunkt mij.

 

De conclusie die de Focusgroep Parallel Starten dus 15 maart a.s. voorlegt aan het Alderstafel overleg, mist dus in elk geval de goedkeuring van de belangrijkste speler en zorgt voor extreme overlast in Lijnden.

 

Het Alderstafel proces kan men op dit moment dan ook het beste vergelijken met een fiets waarvan het frame totaal is doorgeroest en partijen ruziën of die nieuwe bel nu links of rechts op het stuur zou moeten worden geplaatst.